ارتوفیت

icon01

گردنبند

icon01

زانو بند

icon01

مچ بند

icon01

کمربند

ارتوفیت شهرک صنعتی سهند

درباره ی ارتوفیت

مـا مفتخریـم کـه توانسـته ایم بـا تولیـد محصـولات سـافت ارتـز بـا
نـام تجـاری ارتوفیـت، گامـی مفیـد در بهبـود کیفیـت و سـلامت
جامعـه برداریـم. همـواره خواسـته ایم تـا آرامـش و رهایـی از درد را
بـا کیفیـت محصـولات خـود پوشـش دهیـم. ایـن هـدف آفرینـش
آرام رهـا پـوش بـوده اسـت.
ارتوفیــت در واقــع نمــادی اســت از خانــواده های بــزرگ متشــکل از
کارشناســان R and D ، پرســنل مجــرب و خــط تولیــد بــه روز و
پیشـرفته کـه در کنـار هـم محصولاتـی متنـوع بر اسـاس تکنولوژی
روز آلمـان بـه ارمغـان آوردهانـد .
تــلاش بی وقفــه خــود را بــا دریافــت گواهــی ایــزو ۹۰۰۱/۱۳۴۸۵
اعتبــار بخشــیدهایم.
امیدواریـم کـه بـا محصـولات ارتوفیـت بتوانیـم دوسـت و همراهی
در مسـیر سـلامت جامعه باشـیم

معرفی کمربنــد ٓاتــل دار کشــی ارتوفیــت

کمربنــد ٓاتــل دار کشــی ارتوفیــت (لومباســاکرال) محصولــی
اســت خــاص و مطابــق بــا آناتومــی بــدن کــه بــا اســتفاده از
بروزتریــن متــد علــم پزشــکی تولیــد شــده اســت. طراحــی
نو آورانـه و تکنیکهـای پیشـرفته کمربنـد السـتیک لومبا سـاکرال
ارتوفیــت، موجــب اســتفاده آســان، بهبــود درمــان و افزایــش
کیفیــت زندگــی بیمــار میگــردد.
جنس محصول کـش طبی، آتـل
موارد مصرف فتـــق دیســک کمــر، دردهــای ســیاتیک، گرفتگــی
و کشــیدگی عضــات و لیگامانهــا، بیماریهــای
مربــوط بــه ناحیــه کمــر
نکات مهم جهـت اسـتفاده از کمربنـد السـتیک بـا پزشـک خـود
مشــورت کنیــد

400-400-1

راه های ارتباطی با پروفیل قاب عکس صادقی

شبکه های اجتماعی

اینستاگرام

واتساپ

تلفن تماس

09915707162